Ir ao contido principal

Política de privacidade

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Víctor Paz Morandeira
NIF: 47373215T
Enderezo: Pumar, 2, Gonzar 15887 O Pino - A Coruña
Teléfono: 686 87 60 29
Correo electrónico: info@lostandfoundfilms.com

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril do 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lexislación aplicable en España, o responsable do tratamento dos datos nesta web, por medio da presenta Política de Privacidade informa de que os datos datos de caracter persoal que voluntariamente lle sexan facilitados polos usuarios de internet a través dos distintos formularios ofrecidos neste sitio web quedarán incorporados e serán tratado en ficheiros de titularidade do responsable do tratamento dos datos, e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de prestar, xestionar, administrar e mellorar os servizos e/ou contidos ofrecidos neste sitio web, segundo as finalidades que se detallan neste documento.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Esta web solicita datos persoais a través dos distintos formularios e canles en soporte electrónico. En cada un deles descríbese a finalidade do tratamento dos datos na “Información básica sobre Protección de Datos” correspondente, que aquí se amplía con información adicional:

  • Formulario de solicitude de proxeccións: A finalidade do tratamento dos datos vai ser manter relacións comerciais coas persoas interesadas para a proxección de filmes ou ciclos do catálogo de LOST & FOUND.

3. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres siga vixente a finalidade pola que se solicitaron e non se solicite a súa supresión pola persoa interesada. No caso de inactividade pola súa banda, a titular conservará os datos de carácter persoal facilitados por un período máximo de cinco anos.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais, baséase no consentimento expresado pola persoa interesada en manter relacións comerciais coa titular desta tenda  online.

5. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os seus datos non se cederán nin comunicarán a terceiros en ningún caso.

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Pode exercer todos os dereitos segundo a lexislación vixente sobre protección de datos. Obter confirmación por parte do responsable do tratamento de se están a ser tratados os datos persoais que lle incumben. Acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación de datos inexactos, solicitar a supresión de datos que xa non sexan necesarios para os fins que se recolleron, solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos datos, conservándose neste caso unicamente para o exercicio de posibles reclamacións, e solicitar a  portabilidade dos seus datos.

No caso de que tratemos os seus datos para algunha finalidade na que solicitásemos o seu previo consentimento, ten dereito a retirar o mesmo en calquera momento sen que isto afecte á licitude do tratamento previo á súa retirada. Pode exercer os dereitos indicados anteriormente #ante o responsable do tratamento, cuxos datos figuran neste documento, achegando o correspondente documento que lle identifique. Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, terá dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ( C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).